แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการเสนอราคาค่าบริการตรวจสอบอาคาร

สำหรับท่านที่สนใจสอบถามราคาค่าบริการตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาคารของท่านโดยสังเขปตามรายการดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทฯ จะได้พิจารณาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมที่สุด

ติดต่อเรา

สำนักงาน : 14 ซอยพาณิชย์2 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ประเทศไทย
Tel : 08-4300-5710,09-8743-3354
Email : jin.inspection@gmail.com
Facebook : รับตรวจสอบงานวิศวกรรม-หาดใหญ่-สงขลา-ทั่วภาคใต้

ตรวจสอบอาคาร

By jin-inspection

อาคารสูง

อาคารมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป

By jin-inspection

อาคารใหญ่พิเศษ

อาคารมีพื้นที่ใช้สอย 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

By jin-inspection

อาคารชุมนุมคน

อาคารใช้สำหรับชุมนุมคนมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

By jin-inspection

โรงมหรสพ

อาคารใช้สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี ฯลฯ

By jin-inspection

โรงแรม

โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป

By jin-inspection

อาคารชุดตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.

อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

By jin-inspection

อาคารชุด 2,000 - 5,000 ตร.ม.

อาคารชุดที่มีพื้นที่ 2,000 - 5,000 ตารางเมตร ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (ใช้ 29 ธันวาคม 2555)

By jin-inspection

อาคารชุด 5,000 -10,000 ตร.ม.

อาคารชุดมีพื้นที่ 5,000 -10,000 ตารางเมตร ต้องตรวจสอบอาคาร มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2553

By jin-inspection

โรงงาน

โรงงานที่สูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

By jin-inspection

สถานบริการ

สถานบริการมีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

By jin-inspection

ป้าย

ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป

 

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร

 การตรวจสอบให้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  

 1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างนั้น (ดูจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร)       
 2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก
 3. เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งต้องทำการตรวจเป็นอาคารชุด ให้ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการ เพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์บุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง
 4. ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่ หรือการตรวจสอบประจำปี  ให้ผู้ตรวจสอบทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของอาคาร
 5. ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณ์ประกอบของอาคารเพื่อให้อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารดังกล่าว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดให้แก่เจ้าของอาคารด้วย
 6. ในกรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 )  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   และอาคารชุมนุมคน   การเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง  ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารดังกล่าว  ให้กำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

บริการตรวจระบบไฟฟ้าในโรงงาน

การตรวจระบบไฟฟ้าในโรงงาน

       การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานซึ่งการตรวจระบบไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิต เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีความเชื่อถือได้ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพเพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์มีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่ มีสภาพที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือไม่ ในการตรวจสอบสามารถทำได้ 2 แบบ คือการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งต้องการความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ด้วย

ในการตรวจสอบทั้งด้วยสายตาและด้วยการใช้เครื่องมือวัด สามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ การตรวจสอบทั่วไป และการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แต่ละรายการ

1.   การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบในขั้นตอนนี้  เป็นการตรวจสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าทั่วไป เป็นการตรวจอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกันเป็นอย่างดี การสัมผัสส่วนใด ๆ ต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้า หรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว การตรวจทั่วไปมีดังนี้

1) สายไฟฟ้า

2) เซอร์กิตเบรกเกอร์

3) ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย

4)  การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า

5)การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6)  แบตเตอรี่ 

2. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

     เป็นการตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อหาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพ ความผิดปกติ และอื่น ๆ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำการบันทึกค่า ผลการตรวจ และทำการวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อหาทางแก้ไข ข้อสำคัญคือ บางรายการต้องตรวจขณะที่จ่ายไฟฟ้า บางรายการต้องดับไฟก่อนจึงจะตรวจได้เนื่องจากมีอันตราย ผู้ที่จะทำการตรวจสอบต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วย

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรได้รับการตรวจสอบมีหลายรายการดังนี้

2.1   หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

2.1.1  ตัวถังหม้อแปลง

2.1.2  การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง

2.1.3  สารดูดความชื้น

2.1.4 ป้ายเตือนอันตราย

2.1.5  พื้นลานหม้อแปลง

 

ภาพ ลานหม้อแปลงมีการโรยหิน มีรั้วกั้นบริเวณอันตราย มีป้ายเตือน

2.1.6  เสาหม้อแปลง

2.1.7  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง

2.1.8   ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้งอื่น 

2.2  ตู้เมนสวิตช์

การตรวจสอบตู้เมนสวิตช์หรือตู้สวิตช์ประธาน ประกอบด้วยการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

2.2.1 สภาพของระบบสายดินและการต่อหลักดิน

2.2.2  บริเวณโดยรอบตู้และตัวตู้ ตู้เมนสวิตช์ต้องมีพื้นที่ว่างให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก การตรวจพื้นที่โดยรอบและสภาพทั่วไป ควรตรวจสิ่งต่อไปนี้

1)   พื้นที่ว่าง

2)   เส้นทางที่จะเข้าไปยังพื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน

3)   ตรวจจสอบว่ามีการวางวัสดุที่ติดไฟได้ติดกับตู้เมนสวิตช์

4)   ฝุ่น หยากไย่ โดยรอบตู้และภายในตู้

 

ภาพ กองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วางกีดขวางหน้าตู้เมนสวิตช์

2.2.3  ความผิดปกติทางกายภาพ

2.2.4  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง

2.2.5  การตรวจอื่น ๆ อาจมีการตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดที่หน้าแผง หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น

2.3    แผงย่อย

การตรวจสภาพแผงย่อย (panel board) เป็นการตรวจสอบทั้งบริเวณการติดตั้งในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ที่มีสารไวไฟ สำหรับพื้นที่ที่มีสารไวไฟให้ระบุประเภทและแบบของบริเวณนั้นด้วย

2.3.1  ระบบต่อลงดิน  

 

ภาพ แผงเมนสวิตช์เปิดฝาทิ้งไว้ และไม่มีระบบสายดิน

 

2.3.2 บริเวณโดยรอบ

   

ภาพที่ 62 การเดินสายที่แผงควบคุมไม่เหมาะสม (ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสายไฟฟฟ้า)

2.3.3  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง

2.3.4 การตรวจอื่น ๆ ตรวจสอบเช่นเดียวกับตู้เมนสวิตช์

2.4    สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อาจตรวจสอบเฉพาะในพื้นที่อันตราย หรือพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายเท่านั้น ในการตรวจสอบให้ระบุชนิดของอุปกรณ์ด้วยว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดใด เหมาะสมกับที่ใช้ในบริเวณ (พื้นที่) อันตรายหรือไม่

2.4.1  พื้นที่ติดตั้ง

2.4.2  สภาพของอุปกรณ์และการต่อสายไฟฟ้า

2.4.3  บริเวณโดยรอบอุปกรณ์

2.4.4  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง

2.4.5  การตรวจอื่น ๆ เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปอื่น ๆ ที่สามารถพบได้จากการตรวจสอบด้วยสายตา เช่น การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า และการต่อลงดิน เป็นต้น

2.5    โคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

การตรวจสอบโคมไฟ หลอดไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นการตรวจสอบรายการต่อไปนี้

2.5.1  การติดตั้งและโครงสร้างของโคมไฟ

2.5.2  หลอดไฟและขั้วหลอด

2.5.3  สายป้อน สายวงจรย่อย และสวิตช์ตัดตอนของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2.5.4  การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อม

2.5.5  การตรวจอื่น ๆ

3. ความถี่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษา

ความถี่ในการตรวจสอบ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน โดยปกติจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง การที่จะทำการตรวจสอบถี่ขึ้นหรือไม่นั้น ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ประกอบด้วย

  เรื่องขอ
 • การกัดกร่อนของบรรยากาศ
 • สิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
 • ณหภูมิโดยรอบและความชื้น
 • ความถี่ในการทำงาน
 • ความถี่ในการตัดกระแสลัดวงจร (กรณีเซอร์กิตเบรกเกอร์)

รับรองการจัดการพลังงาน

กฎหมาย

 •  

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

 •  

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2555

 •  

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.2552

 •  

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ.2552


หลังจากที่ได้มี "กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕" (เมื่อ 11 พ.ค.2555) และ "ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖" (เมื่อ 29 ม.ค.2556)  

เครน,ปั้นจั่น,รอก,ลิฟท์

ตรวจ เครน ปั้นจั่น ปจ1 ปจ2 ลิฟท์


      ทีมงานมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์ทำงาน จากทุกสายงานที่จะให้บริการคุณ ด้วยความมั่นใจตามหลักมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายกำหนดในด้านการตรวจรับรองความปลอดภัย ของอุปกรณ์ต่างๆ

ปจ1 ปจ2 ตามกฎหมาย

    ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554

ตรวจเช็คอย่างละเอียดทุกกระบวนการ

    ตรวจรับรองปั้นจั่น ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรทีมงานที่ผ่านการฝึกฝนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

   เราให้ความสำคัญด้านวิธีการทำงานที่ลพเอียดตลอดการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ

บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

           ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ” ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ คือ

           นายจ้างจัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง โดยวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ำได้แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

          กรณีมีการซ่อมที่มีผลต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำต้องเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งการเลือกใช้วัสดุ เทคนิคและวิธีการซ่อมภายหลังการซ่อมต้องจัดให้ มีวิศวกรตรวจทดสอบการใช้งาน โดยบุคคลผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้เป็นของหม้อน้ำนั้น ๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
          นายจ้างที่ดัดแปลงหม้อน้ำต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้ออกแบบควบคุมและรับรองความปลอดภัยของหม้อน้ำ พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการดัดแปลงไว้เป็นประวัติของหม้อน้ำ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
     นอกจากนั้นตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการผลิต การตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000.-บาท

        สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ / รับรอง อาทิ ตัวหม้อน้ำ, สภาพอุปกรณ์ของหม้อน้ำ อาทิ ลิ้นนิรภัย, ระบบความดัน, ระบบน้ำ, ระบบการจ่ายไอน้ำ, ระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบการเผาไหม้, ปลั๊กหลอมละลาย, ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ, ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ ตลอดจนรายละเอียดที่บกพร่องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เป็นต้น

เจาะน้ำบาดาล

ข้อมูลการเจาะน้ำบาดาล

  ● พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
     - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
     - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
     - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
  ● ประกาศกระทรวง
   - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559
  ● กฎกระทรวง
     1. กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556
     2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556)
     3. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
     4. กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2540
  ● ประกาศกรม
   - ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗
   - ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   - ประกาศสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
   - ประกาศ คกก.บริหาร กพน.
   - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ร่างแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจำกกองทุนพัฒน้ำบาดาล
   - ร่างสัญญารับเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุน
   - ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   - ประกาศกรม กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (แบบ นบ./22, แบบ นบ./23, แบบ นบ./28)
   - ประกาศกรม กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบในอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ● ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     1. ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560
     2. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557
     3. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556
     4. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพ.ศ. 2556
     5. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
     6. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2552
     7. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต พ.ศ. 2552
  ● คำสั่งคณะกรรมการ
   - ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาลที่เผยแพร่ทั้งหมด โดยให้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง และคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12)
  ● คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
   - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
   - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)
   - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

    ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากบ่อน้ำบาดาลที่เจาะมีขนาดมากกว่า 6 นิ้วขึ้นไป ต้องมีวิศวกรควบคุมการเจาะ และกำหนดให้มีวิศวกรตรวจสอบ และรับรองการเจาะบ่อเป็นไปตามกฎหมาย

งานวิศวกรรมอุตสาหการ

ให้บริการงานวิศวกรรมควบคุม สาขาอุตสาหการ

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน,สถาบัน,องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี รังสีก่อให้เกิดไอออน และที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการควบคุมป้องกันโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะงานหรือสภาพงานหรือเนื่องจากการทำงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังพร้อมที่จะให้บริการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ เช่น มอก.18001, OHSAS18001, ISO14001 และตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ       ทีมงานให้บริการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างสูงทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้คำปรึกษาแนะนำ

การบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
       ดำเนินงานตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามของแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป

 

งานบริการตรวจวัดและประเมิน ได้แก่
การสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น (Walk Through Survey)
เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่, สภาพการทำงานและกำหนดจุดที่จะดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การตรวจวัดและประเมินฯ
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

 1. ความร้อนสภาพความร้อน  (Heat  Stress  Index)  โดยวัดค่า  WBGT  ต่อจุด

 2. ความเข้มของแสงสว่าง

 • แสงสว่าง  ณ  จุดที่ทำงาน
 • แสงสว่างเฉลี่ยบริเวณและพื้นที่
 • แสงสว่าง  Contrast  แสงสว่างที่หน้างานและบริเวณโดยรอบ  ต่อจุดเสียง

  3. ระดับเสียงแบบพื้นที่ (Leq 5 นาที) ต่อจุด (Sound  Pressure  Level)

 • ระดับเสียงแบบพื้นที่ (แยกความถี่) ต่อจุด (Sound Pressure  Level  and  Octave  Band  Analyzer)
 • ระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดการทำงาน  8  ชั่วโมง  (Leq 8 hr)  ต่อจุด
 • ระดับเสียงดังสะสมที่ตัวบุคคล  (Nose  Dose)  ต่อตัวอย่าง

 4. สารเคมี

 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นรวม  (Total  Dust)  เฉลี่ยตลอดการทำงาน  
 • ต่อพารามิเตอร์ 
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กหายใจถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย  
 • (Respirable  dust) เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์ 
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นสารพิษ (Toxic dust) โลหะหนัก และฟูมโลหะ
 • เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ / ไอระเหยอินทรีย์ , ไอกรด  เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์
การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
 • ระดับเสียงรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hour) และระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
 • ปริมาณความเข้มข้นของมลสารพิษ ก๊าซพิษ อาทิ SO2 , NO2, CO 
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง
การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน US EPA Method 5
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
 • ปริมาณความเข้มข้นของสาร Organic Vapor
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารโลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
 • ความทึบแสง Opacity
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

   1. คุณภาพน้ำบริโภค จำนวน  18  พารามิเตอร์  ประกอบด้วย

 • ด้านกายภาพ-เคมี ; pH, Colour, Turbidity, TDS, Hardness, SO42- , Cl-, 
 • NO3-, F- 
 • ด้านโลหะหนัก   ; Mn, Cu, ZN, Fe, Pb, Cr, Cd
 • ด้านแบคทีเรีย    ; Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria


  2. คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จำนวน  10  พารามิเตอร์  ประกอบด้วย

 • ด้านกายภาพ-เคมี ; pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Sulfide, BOD, COD, TKN, Oil & Grease, 
 • ด้านแบคทีเรีย    ; Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ 
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ
การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศ

      โดยตรวจวัดความเร็วลม , อัตราการไหล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศ  ระบบกำจัดมลพิษ หรือ Air Supply

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร  (Indoor Air Quality)

    ประกอบด้วยพารามิเตอร์

 • อุณหภูมิ
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • ความเร็วลม 
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศอนุภาคขนาดเล็ก (PM2.5)
 • ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
 • ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ
 • ฯลฯ
ประเมินสภาพการทำงาน  (Ergonomics)

      เพื่อตรวจและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่มีบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจวัดหาปริมาณออกซิเจน ก๊าซ ไอ ละออง ฝุ่น และสารเคมีที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้

การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศ

         เพื่อค้นหาจุดบกพร่องของสภาพการทำงาน,  สภาวะการทำงานที่ ทำให้เกิดความเมื่อยล้า,  ผลกระทบต่อสุขภาพ,  สภาพที่ไม่ปลอดภัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขการทำงาน

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

            บริษัท เจไอเอ็น อินสเปคชั่น จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US.EPA , OSHA , NIOSH , APHA เป็นต้น การวิเคราะห์คุณภาพอากาศให้บริการใน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source)
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area Air Quality)
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ


บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality)
บริษัท เจไอเอ็น อินสเปคชั่น จำกัด ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยวิธีมาตรฐานสากลของ US.EPA. ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจได้แก่

 • ฝุ่น (Total Suspended Particulate ; TSP) , PM - 10
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2)
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
 • โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ปรอท นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี ฯลฯ
 • ไอสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ
 • ความเร็วลม และทิศทางลม
 • ฯลฯ
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด


บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source)
บริษัท เจไอเอ็น อินสเปคชั่น จำกัด ให้บริการตรวจมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น หม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ เช่น Scrubber Bag Filter Dust Collector และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยตรวจวิเคราะห์โดยใช้ Standard Method ของ US.EPA ที่ทั่วโลกยอมรับ โดยทีม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ชนิดของสารมลพิษ ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่

 • ฝุ่น (Total Suspended Particulate : TSP)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2)
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
 • ความทึบแสง (Opacity)
 • ไอกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) , กรดซัลฟิวริก (H2SO4) เป็นต้น
 • โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ปรอท นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี ฯลฯ
 • สารระเหย (Volatile Organic Compound) เช่น เบนซีน เอทธานอล เมทธานอล เฮกเซน สไตรีน ไซลีน เป็นต้น
 • สารมลพิษอื่นๆ
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด


บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area Air Monitoring)
ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการมาตรฐานสากล เช่น
OSHA , NIOSH , APHA , US.EPA เป็นต้น

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
 • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม


มลพิษที่ตรวจวิเคราะห์ได้แก่

 • ฝุ่น Oil Mist
 • ไอกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ฯลฯ
 • ไอด่างต่างๆ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ฯลฯ
 • โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท เซเลเนียม แคดเมียม โครเมียม ฯลฯ
 • ไอสารระเหย (Volatile Organic Compound ; VOC) เช่น ไซลีน โทลูอีน เบนซีน ฯลฯ
 • ก๊าซพิษต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฯลฯ
 • แสงสว่าง ความดังของเสียง และความร้อน

งานวิศวกรรมโยธา

บริการรับรองแบบโครงสร้างความแข็งแรงคงทนของอาคาร
  บริการรับรองแบบโครงสร้างและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหรือโรงงานที่ต้องการมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง


  ทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีต

เดินเรื่องขออนุญาตต่างๆ

    บริการเดินเรื่องขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการทุกชนิด เช่น อ.1,อ.6,รง.4 น้ำบาดาล เป็นต้น
Karan Singh Sisodia
Message Us